Τίτλος του έργου:

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

Ακρωνύμιο του έργου:

NET METERING

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020” / 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  • Άξονας Προτεραιότητας 1: Προώθηση του Περιβάλλοντος, των Βιώσιμων Μεταφορών και των Δημόσιων Υποδομών
  • Θεματική Προτεραιότητα b: Προστασία του Περιβάλλοντος, Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή & της Ελαχιστοποίησης, Πρόληψης και Διαχείρισης των Κινδύνων
  • Ειδικός Στόχος 1.3: Αύξηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας και της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στην Ελλάδα

το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) είναι θεσμοθετημένο από τα τέλη του 2014, αλλά μόνο λίγες εγκαταστάσεις έχουν κατασκευασθεί, λόγω κυρίως της περιορισμένης πληροφόρησης του κοινού. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του έργου NET METERING προβλέπεται η κατασκευή πιλοτικών έργων σε δημοτικά αντλιοστάσια στις Πρέσπες.

Στην Αλβανία

ο ενεργειακός συμψηφισμός δεν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Σαν αποτέλεσμα, η εκμετάλλευση του ηλεκτρικού δικτύου για την αφομοίωση των χρονικών διαφορών μεταξύ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και της κατανάλωσης δεν είναι εφικτή. Ως εκ τούτου, η πιλοτική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά που θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία (στα όρια του Δήμου Pustec, όμορου Δήμου με το Δήμο Πρεσπών) θα ενσωματώνει αποκλειστικά άμεση ιδιοκατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στόχοι του έργου NET METERING

  • Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια και Υποδομές
  • Επέκταση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο για αυτοπαραγωγή και αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια και υποδομές
  • Επίτευξη μείωσης της φωτορρύπανσης και ενίσχυση της προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας της περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής των Πρεσπών
  • Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και του σχετικού με τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ θεσμικού πλαισίου.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

MUNICIPALITY OF PUSTEC