ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας-διαφήμισης του έργου NET METERING»

συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας-διαφήμισης
του έργου NET METERING» με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
Δημοσιότητας και Υλοποίησης του έργου “NET METERING-Ενσωμάτωση
Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού
Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή
Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών
Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 1: Προώθηση
του Περιβάλλοντος, των Βιώσιμων Μεταφορών και των Δημόσιων Υποδομών, Θεματική
Προτεραιότητα 1b: Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Προσαρμογής στις
Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, Πρόληψη, Αποφυγή και Διαχείριση των Κινδύνων, Ειδικός
Στόχος 1.3: Αύξηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας και της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ).