Ανάθεση εκτέλεσης της Εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης – Διαχείρισης (ΠΕ1) του έργου NET METERING»

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκτέλεσης της Εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης – Διαχείρισης
(ΠΕ1) του έργου NET METERING», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενσωμάτωση
Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού
Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή
Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών
Λαμπτήρων με φωτιστικά LED», ακρωνύμιο έργου ‘NET METERING’, κωδικός ΟΠΣ
5033057, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή)
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ενσωμάτωση
Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού
Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή
Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών
Λαμπτήρων με φωτιστικά LED», ακρωνύμιο έργου ‘NET METERING’, κωδικός ΟΠΣ
5033057, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), ο
Δήμος Πρεσπών ανέθεσε την εκτέλεση της Εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης –
Διαχείρισης (ΠΕ1) του έργου NET METERING», αξίας 18.145,17 € χωρίς ΦΠΑ 24%
(συνολικής αξίας 22.500,00 € με ΦΠΑ 24%), στην εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.